Tietosuojaseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Yrityksen nimi: Oulun Pysäköinti Oy
Yrityksen osoite: Kauppurienkatu 24 A 3, 90100 OULU
Yrityksen Y-tunnus: 0728027-9
Sähköposti rekisterikyselyille: asiakaspalvelu@oulunpysakointi.fi

2. YHTEYSTIEDOT REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Oulun Pysäköinti Oy
Kauppurienkatu 24 A 3, 90100 Oulu
Puh. 010 425 4000
asiakaspalvelu@oulunpysakointi.fi

3. REKISTERIN NIMI

Pysäköinti- ja asiakasrekisteri sekä tallentava videovalvontajärjestelmärekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin henkilötietojen käsitellyn tarkoituksena on Oulun Pysäköinti Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen, hallinta ja ylläpito.

Pysäköijiltä voidaan kerätä ajoneuvojen rekisteritunnukset joko teknisesti kameratekniikalla tai asiakkaan itse syöttämänä. Ajoneuvon rekisteritunnus kerätään sekä pysäköintitapahtuman ajaksi, että talletetaan pysäköintitapahtumalokiin. Rekisteritunnusta voidaan käyttää kohdentamaan pysäköintitapahtuman veloitus kyseiselle asiakkaalle. Rekisteritunnuksella ohjataan myös pysäköintijärjestelmää ja tehdään asiakkaan sisään- ja ulosajo sujuvammaksi.

Ajoneuvon rekisteritunnusta voidaan käyttää pysäköinninvalvonnassa pysäköintioikeuden tarkastamiseen ja pysäköintitapahtuman kohdentamiseen asiakkaalle. Rekisterin henkilötietoja voidaan käyttää pysäköintipalvelun yhteydessä ilmenneiden väärinkäytöstilanteiden selvittämiseen.

Rekisterin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen asiakassuhteeseen.

Tallentavan videovalvontajärjestelmän tarkoitus on:
a) työntekijöiden ja muiden tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistaminen
b) omaisuuden suojaaminen
c) tuotantoprosessien asianmukaisen toiminnan valvominen
d) turvallisuutta, omaisuutta tai tuotantoprosessia vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen tai selvittäminen sekä rikosten estäminen ja selvittäminen

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ JA TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Sopimusasiakkaiden osalta rekisteriin talletetaan ajoneuvon rekisteritunnus, joka yhdistetään asiakasrekisterissä olevaan nimeen, osoitteeseen, puhelinnumeroihin ja sähköpostiosoitteisiin. Yritysasiakkaiden osalta rekisteriin tallennetaan yrityksen Y-tunnus ja yhteyshenkilön yhteystiedot.

Lyhytaikaispysäköinnin yhteydessä rekisteritunnistuskamera ottaa valokuvan saapuvan ajoneuvon rekisterikilvestä. Rekisteritunnistus liittää asiakkaan rekisterinumeron saatuun lyhytaikaispysäköintiä koskevaan lippuun. Asiakas maksaa pysäköintinsä maksuautomaatilla ja rekisteritunnistuskamera tunnistaa rekisterinumeron perusteella maksetun pysäköinnin päästäen asiakkaan automaattisesti ulos.

Videovalvontajärjestelmään tallennetaan videokuvaa pysäköintilaitoksen tapahtumista (henkilöistä ja autoista). Videovalvontarekisteri muodostuu videovalvontajärjestelmän digitaalisista videotallenteista.

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kun on tarpeen tässä selosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi ottaen huomioon lainsäädännön asettamat rajoitukset. Soveltuvan lainsäädännön velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pidempään. Laskutustietoja säilytetään kuusi (6) vuotta asiakassuhteen päättymisestä.

Videotallenteita säilytetään enintään kuukauden ajan tallennushetkestä, jonka jälkeen tallenteet poistetaan. Soveltuvan lainsäädännön velvoitteista johtuen tai yksittäistapauksissa tallenteita voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pidempään, esimerkiksi rikosten selvittämiseksi.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Sopimusasiakkaiden osalta henkilö- ja ajoneuvotiedot kerätään sopimuksen solmimisen yhteydessä rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi asiakastietoja voidaan myös kerätä asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

Rekisterinpitäjä kerää toiminnassaan tietoa pysäköivien ajoneuvojen rekisteritunnuksista, joita käytetään kulunvalvonnan ohjaamiseksi ja asiakkaan tunnistamiseksi. Lyhytaikaispysäköinnissä väärinkäytösepäilyjen yhteydessä ajoneuvon omistajan/haltijan yhteystiedot voidaan kerätä Trafin ylläpitämästä ajoneuvoliikennerekisteristä.

Tallentava videovalvontajärjestelmä kts. kohdat 4 ja 5.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asianosaisen nimenomaista suostumusta: suoramarkkinointitarkoituksiin eikä mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin. Tilastollisia palvelun käyttötietoja ja asiakastietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille sellaisessa muodossa, jossa niistä ei voida tunnistaa yksilöllisiä henkilötietoja.

Ajoneuvon rekisteritunnus voidaan luovuttaa pysäköinninvalvontaan ajoneuvon pysäköintioikeuden voimassaolon selvittämiseksi.

Ajoneuvon rekisteritunnusta voidaan hyödyntää ajoneuvon tietojen ja omistajan/haltijan osoitetietojen selvittämiseksi tarvittaessa (ilkivalta tai väärinkäytöstä selvitettäessä).

Rekisterien tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille ja vakuutusyhtiöille lainsäädännön velvoittaessa lain sallimilla tavoilla.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisterien tietoja ei siirretä/luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. REKISTERIEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin tiedot ovat suojattu nykyaikaisilla tietoturvaratkaisuilla. Aineistoon on rajoitetut käyttöoikeudet, jotka on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Asiakkaan henkilötietoihin on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tätä tietoa työtehtäviensä täyttämisessä. Tällaisia henkilöitä ovat esim. asiakaspalvelussa-, teknisessä ylläpidossa- ja laskutuksessa työskentelevät henkilöt.

Tallentavan videovalvontajärjestelmän tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen kameravalvonnan tarkoituksen toteuttamiseksi, kuitenkin keskimäärin 14 vrk:n ajan. Erityisen syyn vuoksi tallenteita voidaan säilyttää pidempään.

Manuaaliset -asiakirja aineistot ovat tallennettuna suljettuun tilaan johon on pääsy ja mahdollisuus käsitellä aineistoa vain siihen tehtävään nimetyllä henkilöllä.

10. TARKASTUSOIKEUS JA TIETOJEN KORJAAMINEN

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa tai pyytää rekisteriin hänestä tallennettujen henkilötietojen korjaamista. Tietojen tarkastuspyynnon on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu ja se toimitetaan rekisterinpitäjälle henkilökohtaisesti. Rekisterinpitäjä edellyttää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisterinpitäjän on myös estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto voi vaarantaa henkilön yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan.

Asiakkaan henkilötietoja säilytetään vain käsittelyn tarkoituksen edellyttämä aika tai niin kauan kuin laki rekisterinpitäjältä sitä edellyttää tai siihen asti, että asiakas esittää henkilötietojansa koskevan poistopyynnön rekisterinpitäjälle, ellei rekisterinpitäjää edellytetä edelleen säilyttämään tietoja tai ellei rekisterinpitäjällä ole oikeutettua etua edelleen säilyttää tietoja.

11. MUUTOKSET

Rekisterinpitäjä varaa oikeuden korjata tai muuttaa tietosuojaselostetta koska tahansa, mikäli muutokset vastaavissa tietosuoja- ja yksityisyyssuojalainsäädännöissä sitä edellyttävät.

Rekisterinpitäjä suosittelee asiakkailleen, että nämä tarkastavat tietosuojaselosteen säännöllisin väliajoin, jotta asiakkailla on ajantasaiset tiedot siitä, miten rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja.

Tiedot voimassa alkaen 23.5.2018
Tietoja päivitetty 12.10.2023 (Osoitetiedot muuttuneet)